INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w Katowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Katowicach  

  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:  

Administrator danych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o o. w Katowicach reprezentowana przez Zarząd Spółki z siedzibą w Katowicach ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice, tel. +48 32) 253-67-13  e-mail: sekretariat@tbs.katowice.pl   

  

Inspektor ochrony danych.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariana Stanek, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  

 • pod adresem poczty elektronicznej: iodo@tbs.katowice.pl  
 • pisemnie na adres siedziby Administratora. 

  Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach określonych przepisami prawa, w szczególności:  
 • ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1020 z poźn. zm),  
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2016r. poz. 1210 z późn. zm)  
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm) bądź spełnienia przez Spółkę obowiązków określonych innymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

      2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.  

 1. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 

  

Odbiorcy danych osobowych.  

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.  

  

Okres przechowywania danych osobowych.  

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

  

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.  

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,  
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,  
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,  
 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  

  

Prawo do cofnięcia zgody.  

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  

  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:  

 • ustawowym,  
 • umownym,  
 • warunkiem zawarcia umowy,  

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.  

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  

  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.